Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Протоколи загальних зборів акціонерів  next  10.03.2015р. Протокол загальних зборів від 03.03.2015р.


ПРОТОКОЛ

позачергових загальних  зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»

 (надалі - Товариство)

 

м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30, к. 304                                                     «03»  березня  2015 року

 

Час початку загальних зборів акціонерів: 10 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства – 25.02.2015 року.

 

Збори відкрив Голова Біржової ради Товариства Мілюшко Едуард Іванович, який повідомив присутніх про прийняття Біржовою радою Товариства рішення (протокол засідання Біржової ради                                    б/н від 05.02.2015 року) про призначення реєстраційної комісії у складі:

          Член реєстраційної комісії: Кайстра Ірина Олександрівна;

Член реєстраційної комісії: Ващенко Олексій Олексійович.

          Мілюшко Е.І. повідомив присутніх, що Головою реєстраційної комісії Товариства обрано Кайстру Ірину Олександрівну (протокол засідання Реєстраційної комісії б/н від 03.03.2015 року).

Підрахунок голосів до обрання лічильної комісії здійснює реєстраційна комісія Товариства.

 

ЗАПРОШЕНІ: 

1.       Шишков Станіслав Євгенійович – директор Товариства;

2.       Рудоквас Юлія Анатоліївна – начальник юридичного відділу Товариства;

3.       Капітонова Альона Олександрівна – головний фахівець відділу забезпечення клірингу та розрахунків Товариства;

4.       Коваленко Юрій Володимирович – головний економіст відділу з організації торгівлі на ринку цінних паперів Товариства;

5.       Подгорна Вікторія Віталіївна – економіст Товариства.

 

Слухали:

Кайстру І.О. – Голову реєстраційної комісії Товариства, з інформацією про підсумки проведеної реєстрації акціонерів (представників акціонерів).

Відповідно до переліку акціонерів на дату проведення позачергових загальних зборів акціонерами Товариства, що мають право на участь у зборах, є 4 (чотири) фізичні особи та 20 (двадцять) юридичних осіб, які у сукупності володіють 5 000 000 000 штук простих іменних акцій, з яких голосуючих акцій: 4 911 152 000 штук.

На початок проведення загальних зборів акціонерів Товариства зареєстровано 3 (трьох) представників акціонерів, що володіють простими іменним акціями Товариства у кількості 4 711 785 282 голосуючих акцій, що складає 95,9405304906 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Загальні збори акціонерів визнаються правомочними, бо в них беруть участь представники акціонерів, що мають відповідно до Статуту Товариства не менш як 60 % голосуючих акцій.

Голосування з питань порядку проводиться шляхом підрахунку голосів, що зазначені на картках, які були надані представникам акціонерів під час реєстрації, за принципом: одна проста іменна акція – один голос.

Рішення з першого, другого та третього питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій.

Рішення з четвертого питання порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

 

Слухали: Голову Біржової ради Товариства, який оголосив позачергові загальні збори акціонерів Товариства відкритими та повідомив присутніх про затверджений Біржовою радою Товариства ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1 питання: Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.

3 питання: Про зміну місцезнаходження Товариства.

4 питання: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом прийняття Статуту Товариства в новій редакції.

Інших пропозицій не надійшло.

1 питання. Слухали: Про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Виступив: Голова Біржової ради Товариства Мілюшко Е.І., який запропонував обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Рудоквас Юлію Анатоліївну, Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Капітонову Альону Олександрівну.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 4 711 785 282 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Рудоквас Юлію Анатоліївну, Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Капітонову Альону Олександрівну.

 

2 питання. Слухали: Про обрання лічильної комісії Товариства.

Виступив: Голова позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, який запропонував обрати лічильну комісію Товариства у складі:

Голова лічильної комісії: Коваленко Юрій Володимирович;

Член лічильної комісії: Подгорна Вікторія Віталіївна.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 4 711 785 282 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії: Коваленко Юрій Володимирович;

Член лічильної комісії: Подгорна Вікторія Віталіївна.

 

3 питання. Слухали: Про зміну місцезнаходження Товариства.

Виступив: Директор Товариства Шишков С.Є., який повідомив про необхідність зміни місцезнаходження Товариства з міста Дніпропетровська на місто Київ, у зв'язку із більш зручними умовами для ведення господарської діяльності Товариства.

Питань, зауважень до доповідача не надійшло.

Виступила: Голова позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Рудоквас Ю.А., яка запропонувала:

1. Змінити місцезнаходження Товариства з міста Дніпропетровська на місто Київ.

2. Затвердити нову юридичну адресу Товариства: 01004, Київська область, місто Київ, вулиця Льва Толстого, будинок 9А .

3. Доручити директору Товариства Шишкову С.Є. укласти договір оренди за новим місцезнаходженням Товариства.

4. Уповноважити Шевцову І.В. та Лобову О.П. здійснювати необхідні дії, пов’язані з проведенням державної реєстрації зміни місцезнаходження Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 4 711 785 282 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Змінити місцезнаходження Товариства з міста Дніпропетровська на місто Київ.

2. Затвердити нову юридичну адресу Товариства: 01004, Київська область, місто Київ, вулиця Льва Толстого, будинок 9А.

3. Зобов’язати Директора Товариства Шишкова С.Є. укласти договір оренди за новим місцезнаходженням Товариства.

4. Уповноважити Шевцову І.В. та Лобову О. П. здійснювати необхідні дії, пов’язані з проведенням державної реєстрації зміни місцезнаходження Товариства.

 

4 питання. Слухали: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом прийняття Статуту Товариства в новій редакції.

Виступив: Директор Товариства Шишков С.Є., який запропонував, у зв’язку зі зміною місцезнаходження Товариства, а також необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, внести зміни до Статуту Товариства шляхом прийняття Статуту Товариства в новій редакції, що враховує зміну місцезнаходження Товариства, внесення змін до структури виконавчого органу та предмету діяльності Товариства, зміни чинного законодавства України.

Виступила: Голова позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Рудоквас Ю.А., яка запропонувала:

1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції, що враховує зміну місцезнаходження Товариства, внесення змін до структури виконавчого органу та предмету діяльності Товариства, зміни чинного законодавства України.

2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Рудоквас Юлії Анатоліївні.

3. Надати повноваження щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства –                  Шевцовій І.В. та Лобовій О. П., а також здійснення інших заходів щодо реєстрації змін, що відбулись, у відповідних державних установах.

Інших пропозицій не надійшло. 

Голосували:

«за» – 4 711 785 282 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції, що враховує зміну місцезнаходження Товариства, внесення змін до структури виконавчого органу та предмету діяльності Товариства, зміни чинного законодавства України.

2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові загальних зборів акціонерів Товариства Рудоквас Юлії Анатоліївні.

3. Надати повноваження щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства –                  Шевцовій І.В. та Лобовій О.П., а також здійснення інших заходів щодо реєстрації змін, що відбулись, у відповідних державних установах.

 

 

Голова позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Рудоквас Ю.А. запитала чи є у присутніх питання або зауваження та повідомила, що протокол позачергових загальних зборів акціонерів Товариства буде надано Директору Товариства через 5 (п’ять) днів та закрила збори.

 

 

 

Голова позачергових загальних

зборів акціонерів Товариства                                   _________________                      Ю.А. Рудоквас

 

 

Секретар позачергових загальних

зборів акціонерів Товариства                                  __________________                     А.О. Капітонова

 

 

 

ProEmitent.INFO